FAKTUROWANIE ZGODNE Z RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informujemy, iż:
  • Administratorem Państwa danych jest www.szenty.pl Łukasz Juśkiewicz, ul. Rumiankowa 22, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771 224 05 08.

 

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych. Państwa dane nie będą wykorzystywanie do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura.

 

  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury.

 

  • Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

  • Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

 

  • Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody.

 

  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych.

 

  • W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@szenty.pl